Zaznacz stronę

Kinder und Glaube / Dzieci i wiara

 

Mit Gott von Anfang an?

Wenn die Eltern gläubig oder im Glauben die Suchenden sind, wächst das Kind von Anfang an in die Beziehung zu Gott hinein. Jugendliche, die in ihrer Kindheit das Vertrauen zum Übernatürlichen nicht erfahren haben, tun sich schwer auf Gott zuzugehen, in der Gemeinschaft der Kirche aktiv zu werden, die Beziehung zu Gott aufzubauen. Die Öffentlichkeit, in der sich die jungen Menschen bewegen, lädt nicht gerade zum Glauben ein. Situationen der Umkehr, wo die Menschen sich plötzlich innerlich von Gott direkt angesprochen verstehen (wie etwa der Apostel Paulus oder der Hl. Augustinus), sind eher nicht zu erwarten. Daher ist es ratsam, die Aufgeschlossenheit Gott gegenüber, in den Kindern von Anfang an zu fördern. Ein Talent dafür wohnt in jedem Menschen.

 

Od początku z Bogiem?

Gdy rodzice są wierzący albo poszukujący we wierze, dziecko od początku wrasta we więź z Bogiem. Młodzi ludzie, którzy w dzieciństwie nie doświadczyli zaufania do tego, który jest nadprzyrodzony, mają trudności by zwrócić się ku Bogu, aktywnie angażować się we wspólnocie Kościoła, tworzyć relację z Bogiem. Warunki zewnętrzne, w których obraca się młody człowiek, do wiary raczej nie zachęcają. Sytuacji takich nawróceń, w których człowiek czuje się wewnętrznie wprost i nagle wezwany przez Boga (jak Apostoł Paweł czy św. Augustyn), raczej trudno powszechnie oczekiwać. Dlatego wskazanym jest, aby otwartość na Boga wspierać w dzieciach od początku. Talent ku temu tkwi w każdym człowieku.