Zaznacz stronę
Die Finanzen für den Unterricht der Minderheiten- und Regionalsprachen gekürzt

 

Mit der Entscheidung des Polnischen Parlaments vom 17. Dezember wurde die Finanzierung des Unterrichts der Minderheiten- und Regionalsprachen drastisch gekürzt. Das ist ein Schlag gegen die nationalen und ethnischen Minderheiten (darunter die Deutsche Minderheit) und die lokalen Gemeinschaften. Diese Bestimmung reiht sich in die destruktiven Tendenzen unserer Zeit, welche die Menschen verachten. Gerade die Katholische Kirche, vertreten durch Papst Franziskus ist da einer deutlich andern Meinung.

 

Bildung, als Basis für Freiheit

 

In den letzten Jahren sind die Haushaltsmittel für Bildung und Erziehung, die eher als Ausgaben denn als Investitionen betrachtet werden, weltweit erheblich zurückgegangen. Sie sind jedoch die Hauptträger der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung: Sie machen den Menschen freier und verantwortungsbewusster und sind für die Verteidigung und Förderung des Friedens unverzichtbar. Mit anderen Worten: Bildung und Erziehung sind die Grundlagen einer eng zusammenstehenden, zivilisierten Gesellschaft, die in der Lage ist, Hoffnung, Wohlstand und Fortschritt zu schaffen.

 

Ich hoffe, dass die Investitionen in die Bildung mit einem stärkeren Engagement für die Förderung der Kultur der Achtsamkeit einhergehen werden. Sie kann angesichts der Brüche in der Gesellschaft und der Untätigkeit der Institutionen zu einer gemeinsamen Sprache werden, die Barrieren niederreißt und Brücken baut. »Ein Land wächst, wenn seine verschiedenen kulturellen Reichtümer konstruktiv in Dialog miteinander stehen: die Volkskultur, die Universitätskultur, die Jugendkultur, die Kultur der Kunst und die Kultur der Technik, die Wirtschaftskultur und die Familienkultur sowie die Medienkultur«.

 

Text aus: Papst Franziskus, Botschaft zum 55. Weltfriedenstag (01.01.2022)

 

 

Obcięto finanse na nauczanie języków mniejszościowych i regionalnych

 

Decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2021 r. drastycznie obcięto budżet na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach państwowych. Uderza ona w mniejszości narodowe i etniczne (w tym Mniejszość Niemiecką) oraz w społeczności regionalne. Jest to rozstrzygnięcie, które dołącza się do destruktywnych tendencji współczesnego świata, w którym człowiek jest lekceważony. Akurat Kościół katolicki, reprezentowany przez papieża Franciszka,  jest zupełnie innego zdania. Jego apel czytaj poniżej.

 

Edukacja jako czynnik wolności

 

W ostatnich latach na całym świecie znacznie ograniczono budżet na kształcenie i edukację, i jest on traktowany raczej jako wydatki niż inwestycje. A jednak stanowią one podstawowe źródło integralnego rozwoju człowieka: czynią osobę bardziej wolną i odpowiedzialną oraz są niezbędne dla obrony i promowania pokoju. Innymi słowy, kształcenie i edukacja są fundamentem zwartego, cywilizowanego społeczeństwa, zdolnego do rodzenia nadziei, bogactwa i postępu.

 

Ufam, że inwestycjom w edukację będzie towarzyszyło większe zaangażowanie w promowanie kultury troskliwości. W obliczu pęknięć w społeczeństwie i bierności instytucji może się ona stać wspólnym językiem, który przełamuje bariery i buduje mosty. „Dany kraj się rozwija, kiedy jego różne bogactwa kulturowe podejmują konstruktywny dialog: kultura popularna, kultura uniwersytecka, młodzieżowa, artystyczna i technologiczna, kultura gospodarcza i rodzinna oraz kultura mediów.”

 

Tekst według: Papież Franciszek, Orędzie na 55. Światowy Dzień Pokoju (01.01.2022)