Zaznacz stronę

Kinder und Glaube / Dzieci i wiara

Was bringt der Glaube an Gott?

Die Beziehung zu Gott sensibilisiert die Kinder für die Mitmenschen, für die Umwelt, entfaltet zusätzliche Kreativität, die man mit Rundumsicht bzw. Weitsicht beschreiben kann. Die Kinder mit innerer Offenheit für Gott (mit Transzendenz-Zusatz, wie es so schön heißt), sind im täglichen Leben innovativ. Die Beziehung zu Gott, den sie als Freund, als Beschützer, als innere Kraft, Motivation und  Ermutigung zum Leben verstehen, hilft ihnen zukünftig Probleme standhafter zu überwinden. Der doppelte Schutz, seitens der Eltern und Familie wie auch durch die Gegenwart Gottes, steigert das Selbstbewusstsein im Kind und hilft ihm sich im Leben geradlinig durchzusetzen. Empathie und Feinfühligkeit werden ebenfalls stärker entfaltet. Gott ist halt Liebe, Wahrheit, Licht, Weg und Leben. Es wäre sehr schade, wenn er den Kinder vorenthalten bliebe.

 

Co to daje wiara w Boga?

Więź z Bogiem uwrażliwia dzieci na innych ludzi, na przyrodę, rozwija kreatywność, którą można opisać słowami: widzenie dookólne (wokół siebie) i dalekowzroczność. Dzieci wewnętrznie otwarte na Boga (z dodatkiem transcendencji, jak się to uczenie określa), są w życiu codziennym innowacyjne. Relacja z Bogiem, którego dzieci pojmują jako przyjaciela, obrońcę, siłę wewnętrzną i zachętę do życia, pomaga im w przyszłości lepiej przezwyciężać problemy. Podwójna ochrona, ta ze strony rodziców i rodziny, oraz ta przez obecność Boga, wzmaga poczucie pewności siebie w dziecku i pomaga mu prostolinijnie dochodzić do celu. Empatia i wrażliwość również mocniej się rozwijają. Bóg jest miłością, prawdą, światłością, drogą i życiem. Byłoby szkoda, gdyby On był przed dziećmi zatajony.